Algemene Voorwaarden Stichting de Buffelaar / Logeerhuis De Buffelaar

 

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:

 

1.                   Stichting de Buffelaar / Logeerhuis De Buffelaar

Gevestigd te Groningen. KvK nummer: 02092099

 

2.                     Opdrachtgever:

De natuurlijke of de rechtspersoon, die zich met naam en adres aan Stichting de Buffelaar bekend maakt en die op basis van deze Algemene Voorwaarden Stichting de Buffelaar Logeerhuis De Buffelaar / Offertes ontvangt en Overeenkomsten sluit met Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar

 

3.                     Partijen:

          Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar

Opdrachtgever.

 

4.                     Offerte:

Een aanbod tot een Overeenkomst, die door Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar aan de Opdrachtgever wordt uitgebracht.

 

5.                     Overeenkomst:

Overeenkomst tot dienstverlening door Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar aan Opdrachtgever.

 

6.                     Werkdagen

Maandag tot en met zondag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

2.1 Alle Offertes en Overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke één geheel vormen met de Overeenkomsten die Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met te Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar worden overeengekomen.

 

2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar door de Opdrachtgever op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.3 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar. Slechts verbindend indien en voor zover Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen Partijen ontstane rechtsverhoudingen.

 

2.4 Door een afspraak te maken voor een door Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar te leveren dienst en/of door het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.

 

2.5 Indien Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.

 

2.6 Onder Opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan de personen die geen Partij zijn bij de Overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de Opdrachtgever de overeenkomst met Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar aangaan en voorts de personen die, hoewel zij noch partij zijn bij de Overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de Overeenkomst, in een zodanige relatie tot de Opdrachtgever staan dat zij met de Opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door g Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar geleverde diensten.

 

2.7 Onder Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten

 

3.1 Alle door Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar de Opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 

3.2 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar eerst dan tot stand nadat Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar een opdracht schriftelijk, per telefax, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de

Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

3.3                  Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar door derden namens Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar of door onze vertegenwoordigers, binden Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.

 

3.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen Offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

3.5 Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

 

3.6 i Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar s bevoegd om (indien Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht) voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal hieromtrent  Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar met de Opdrachtgever overleg plegen.

 

Artikel 4 - Tarieven en bijkomende kosten

 

4.1 Tarieven worden berekend over de uitvoertijd en wachttijd. Voor berekening hiervan geldt de vertrek- en aankomsttijd van de medewerker bij het punt van aanvang en beëindiging van de Opdracht

 

4.2 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

 

4.3 Per verrichte dienst wordt een minimale afname van drie uur in rekening gebracht.

 

4.4 Tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten.

 

4.7 In het geval van verhogen van één of meerdere kostprijsfactoren is gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging worden vermeld.

 

Artikel 5 - Annuleren

 

5.1 Annulering is mogelijk. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:

Tot vier weken voor aanvang van de opdracht 15% van het totaalbedrag met een minimum van €45,00.

Tot drie weken voor aanvang van de opdracht 25% van het totaalbedrag met een minimum van €45,00.

Tot twee weken voor aanvang van de opdracht 50% van het totaalbedrag met een minimum van €45,00.

Tot één week voor aanvang van de opdracht 100% van het totaalbedrag met een minimum van €45,00.

 

Het gaat hier over de gehele opdrachtperiode.


Artikel 6 - Overmacht

 

6.1 Indien Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar bij uitvoering van de Overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn, zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever na te komen, heeft Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar het recht de Overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar en Opdrachtgever worden geregeld. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan, is Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief te bieden. Ingeval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.

 

6.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid / Gezondheidstoestand

 

7.1 Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de Opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.

7.2 Bij deelname aan opdrachten dient de deelnemer in bezit te zijn van een wettelijke aansprakelijkheid verzekering W.A.

 

Artikel 8 – Reclames

 

8.1 Eventuele reclames worden door Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na levering van de betreffende dienst aan Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.

 

8.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de factuur.

 

8.3 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar te hebben erkend. Als dan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar Indien de reclame door Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar gegrond bevonden wordt, is Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar uitsluitend verplicht de door Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

 

Artikel 9 - Betaling / rente en kosten / geschillen

 

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling 8 dagen na factuurdatum voor de levering van de dienst te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op ABNAMRO bankrekeningnummer 55.66.66.194 te Groningen, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar te bepalen.

 

9.2 Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 

9.3 Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met (het bestaan en / of de uitvoering van) enige overeenkomst, evenals van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

 

Artikel 10 – Slotbepalingen

 

10.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

10.2 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.

 

10.3 Indien Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

 

10.4 Stichting de Buffelaar/ Logeerhuis De Buffelaar is te allen tijde bevoegd        deze Algemene Voorwaarden te wijzigen